• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Kviečiame prisijungti į Katekizmo nagrinėjimo grupę. Kiekvieną sekmadienį Pilies arsenalo salėje 13 val. (po šv. Mišių). Dalyvavimas nemokamas.

Mielas kunige Ernestai,

Sveikiname Jus, švenčiantį 5-ių metų kunigystės sukaktį. Džiaugiamės, kad beveik visi šie penkeri metai prabėgo Biržuose, o Jūs per tokį trumpą laiką sugebėjote tapti daugelio žmonių gyvenimo dalimi. Tegu Dievas ir tikėjimas, mūsų bendrystė ir maldos augina bei stiprina Jus, kad jaustumėtės saugus ir nevienišas, susidūręs su nelengva šių dienų tikrove, kai ypač gresia pavojus būti nesuprastam, atstumtam, pavargusiam ir nusivylusiam. Tegu Jus lydi žmonių meilė ir pagarba, kad ir po daugelio savo kunigystės metų galėtumėte ištarti tuos pačius žodžius, kuriuos sakote šiandien: esu laimingas kunigas.

Biržų dekanato tikintieji

 

Gavėnios lelija – Šventasis Kazimieras

Lietuva turi vienintelį šventąjį – karalaitį Kazimierą. Tuo tikintieji turi džiaugtis ir
didžiuotis. Tik ar ne per mažai mes žinome apie jį ir ar ne per mažai nepelnytai esame
primiršę jo dorybes, pavyzdį vėlesnių laikų žmonėms, jo nuopelnus Lietuvai, šventumo
kelią.

Skaityti toliau

Sutvirtinamųjų diena Biržuose

Užtvirtink – toks žodis skambėjo prieššventinį Kovo 11-osios šeštadienį Biržuose. Šiek tiek ūkanotą rytą į Biržų pilies Arsenalo sąlę skubėjo visas šimtas jaunų žmonių. Skubėjo susitikti su taip pat jaunais žmonėmis iš Panevėžio. O tie panevėžiečiai – tai Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro aktyvistai su savanoriais drauge. Ką jie veikė Biržuose? Ogi tai pirmą kartą mūsų dekanate vykęs toks bažnyčios jaunimo renginys. Tas bažnyčios jaunimas – Sutvirtinimo Sakramento priėmimui besiruošiantys jaunuoliai iš miesto ir aplinkinių parapijų.

Skaityti toliau

Ateitininkų gimtadienis Vabalninke

Vabalninko mons. kun. Kazimiero Vasiliausko ateitininkų kuopa ( B. Sruogos gimnazija) šiemet švenčia savo veiklos dešimtmetį. Kuopos globėja tikybos mokytoja Sigutė Sakalauskienė į šventę pakvietė šiais metais susikūrusią Biržų šv. Jono Pauliaus II ateitininkų kuopą ( Biržų Kaštonų pagr. mokykla), globojamą dvasinio vadovo kun. Ernesto Želvio ir jam padedančių mokytojos globėjos Rasos Stanulevičienės ir Sandros Balodytės. 

Skaityti toliau

Gavėnios rekolekcijos Biržuose su seminaristais

Gavėnia – susitaikymo laikas. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos. Šiemet jose dalyvavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai su savo vadovais. Klierikai iškilmingai asistavo šv. Mišiose, kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša talkino Biržų kunigams klausydamas išpažinčių, aukodamas šv. Mišias ir sakydamas pamokslus.

selonja.lt

Pažinti ir pamilti Šventąjį Kazimierą

Kiekviena tauta turi savo istoriją. Išskirtinės tautos asmenybės tampa jos savastimi. Visuotinės Bažnyčios gyvenime ypač svarbią vietą užima šventųjų istorijos. Lietuva turi vieną kanonizuotą šventąjį Kazimierą. Jis globoja ir užtaria lietuvių tautą, jaunimą ir Panevėžio vyskupiją. Ar ne per mažai žinome apie jį ir skiriame dėmesio jam? Į šį klausimą verta atsakyti kiekvienam iš mūsų.

selonija.lt

Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai

Kunigas Ernestas organizuoja seminarų ciklą Katalikų Bažnyčios tikėjimui pagilinti.

Daugelis mūsų esame tikintys, tik kiek giliai? Be abejo žinote, kas yra Dekalogas, bet ar pasakytumėte, kodėl jis aktualus šiandien? Dažnai girdime sakant ir patys kartojame – Jėzus yra gelbėtojas. Bet nuo ko jis mane turi gelbėti?

Atsakymus į aktualius tikėjimo klausimus jūs gausite, jei lankysite mūsų bažnyčios siūlomus naujus kursus „Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai“.

Užsiėmimų metu apmąstysite šv. Rašto ištraukas, geriau susipažinsite su Katalikų Bažnyčios katekizmu, diskutuodami grupelėse dalinsitės savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi.

Seminarai vyksta sekmadieniais 13 val. pilies arsenalo salėje. Trukmė apie 2 valandas. Kuo nuoširdžiausiai kviečiame įsigilinti ir turėti atsakymus į įvairius, kylančius kasdienybėje, klausimus. Ateik ir sužinok!