• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Birželio mėnuo skirtas Jėzui, Švč. Jėzaus Širdies garbei

Visą mėnesį giedame Jo garbei skirtą litaniją. Kiekvieną vakarą po Šv. Mišių, o sekmadieniais prieš sumos Šv. Mišias.

Tituliniai atlaidai

Birželio 24 d., Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyks parapijos tituliniai atlaidai. Atlaidų svečias – Pasvalio dekanas klebonas Henrikas Kalpokas.

Po sumos Šv. Mišių bei iškilmingos procesijos bus vargonų muzikos koncertas. Atlikėjai: Martina Doehring (sopranas, Vokietija), Aivars Kalejs (vargonai, Latvija).

Šv. Jonai Krikštytojau – melski už mus!

Birželio 24 d., sekmadienį, šv. Mišių nebus Suosto bei Nemunėlio Radviliškio parapijose. Kviečiame į Šv. Jono Krikštytojo atlaidus Biržuose.

Talka

Kviečiame į talką: trečiadienį, po rytinių pamaldų – pinti vainikus. Dėkojame iš anksto už jūsų laiką ir dėmesį Dievui ir parapijai.

Nauja religinė spauda

Įsigykite bažnyčios kioskelyje:

  • Artuma.
  • Magnificat.
  • Kelionė su Bernardinais.lt.
  • XXI amžius.
  • Mylėkite vienas kitą.
  • Žodis tarp mūsų.

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėje – kvietimas į rytojų

Praėjus devynioms savaitėms po šv. Velykų, Bažnyčia ypatingu būdu pagerbia Viešpatį Jėzų, pasilikusį su mumis Eucharistijoje. Sąmoningi katalikai suvokia šios šventės gilią prasmę ir labai džiaugsmingai ją švenčia. Šią dieną mes galime apibūdinti kaip puotos su gyvu Jėzumi šventimą.

Skaityti daugiau

Tikėjimo ir bendrystės šventėje Nemunėlio Radviliškyje

<...>Šventės liturgija prasidėjo lauke, pašventinus ir pasmilkius tikinčiuosius. Aplink bažnyčią pajudėjo Sekminių procesija. Iškilmingai į bažnyčią įvesdinti Pirmosios Komunijos vaikai. Kunigas giesmėmis šlovina ir prašo Šventosios Dvasios dovanų gausos tikintiesiems, visiems žmonėms.

Skaityti daugiau

Meilės diena Motinoms

Motinos diena kasmet tampa išskirtine švente Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiose. Kunigas Ernestas Želvys, vadovaudamas šios dienos liturgijai, ypatingą meilę ir pagarbą išreiškia Moteriai Motinai – šio pasaulio gyvybės nešėjai ir saugotojai.

Skaityti daugiau

Renkuosi gyvybę

Pilnutėlė bažnyčia žmonių, daugiausia jaunimo, kartu su renginio sumanytoju, šv. Mišias tą, paskutinį balandžio sekmadienio vakarą aukojusiu kunigu Ernestu, meldėsi už kiekvieną pradėtą kūdikį, kad jam būtų leista gimti ir džiaugtis gyvenimu.

Skaityti daugiau