• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Auginančios Dievo meilės patirtis

Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi. Jo garbinimas vyksta tyloje arba bendrais liturginiais veiksmais. Šioje 24 valandų adoracijoje dalyvavo Šv. Jono Krištytojo parapijos grupės ir įstaigos, kitų Biržų dekanato parapijų tikintieji.

Skaityti daugiau

Kun. Bronių Strazdą atmenant

Ne taip daž­nai bū­na, kuo­met jun­ti dė­kin­gu­mą li­ki­mui, lei­du­siam gy­ve­ni­me su­tik­ti ir pa­žin­ti švie­sų at­mi­ni­mą pa­li­ku­sius žmo­nes. Dau­ge­liui bir­žie­čių toks bu­vo ku­ni­gas de­ka­nas Bro­nius Straz­das, iš 49-erių ku­ni­gys­tės me­tų net 26 pra­lei­dęs Bir­žuo­se. Spin­du­lia­vęs ge­ru­mu ir to­le­ran­ci­ja, sa­vo kas­die­ni­nė­je ga­ny­to­jiš­ko­je veik­lo­je va­do­va­vę­sis Pa­lai­min­to­jo ar­ki­vys­ku­po Jur­gio Ma­tu­lai­čio žo­džiais: „Pik­ta nu­ga­lė­ki­me ge­ru­mu“.

Daugiau birzietis.lt

Biržiečiai Gyvojo Rožinio draugijos kongrese Joniškėlyje

Lie­pos 28 die­ną Pas­va­lio de­ka­na­te Jo­niš­kė­lio Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je vy­ko Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gy­vo­jo Ro­ži­nio drau­gi­jos XIV kong­re­sas „Aš esu Jū­sų ar­ti­mas“. Bir­žų de­ka­na­tui kong­re­se at­sto­va­vo ir 102-ojo gim­ta­die­nio lau­kian­ti Kup­re­liš­kio pa­ra­pi­jos Gy­vo­jo Ro­ži­nio na­rė Liu­ci­ja Ku­čins­kie­nė.

Skaityti daugiau birzietis.lt