• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai

Liepos 10 d. (antradienį) organizuojama kelionė į Žemaičių Kalvarijos Didžiuosius atlaidus. Melsimės prie stebuklingo Švč. M. Marijos paveikslo, dalyvausime šv. Mišiose, kurioms vadovaus Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Klausysimės, o gal ir kartu giedosime autentiškas Kalnų giesmes, eidami Kryžiaus kelią.

Išvykstame 8 val. iš aišktelės prie bažnyčios. Kelionės kaina – 15€. Skubėkite registruotis tel. 8 687 30059 (Stasė Eitavičienė). Siūlome su savimi pasiimti liturginius maldynus, kad kelionėje galėtume prisiminti mūsų jau giedotas Kalnų giesmes.

Atlaidų programa.

Birželio mėnuo skirtas Jėzui, Švč. Jėzaus Širdies garbei

Visą mėnesį giedame Jo garbei skirtą litaniją. Kiekvieną vakarą po Šv. Mišių, o sekmadieniais prieš sumos Šv. Mišias.

Nauja religinė spauda

Įsigykite bažnyčios kioskelyje:

  • Artuma.
  • Magnificat.
  • Kelionė su Bernardinais.lt.
  • XXI amžius.
  • Mylėkite vienas kitą.
  • Žodis tarp mūsų.

Įspūdžiai iš piligrimystės Prancūzijoje ir Ispanijoje

Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji kasmet išvyksta bent į vieną piligriminę kelionę po užsienio šalis. <...> Šį kartą 32 žmonių grupė kartu su kunigu keliavome po pietų Prancūziją, aplankėme stebuklais garsėjantį, kelis milijonus tikinčiųjų per metus pritraukiantį Lurdą, susipažinome su lietuvių pamėgta Katalonijos sostine Barselona.

Skaityti daugiau siaure.lt

Carite – meilės darbai

Bir­žuo­se, Ro­tu­šės gat­vės se­na­me Bir­žų pa­ra­pi­jos na­me, gims­ta mei­lės dar­bai ar­ti­mui. Vie­ni pa­lai­ky­da­mi ki­tus ban­do iš­si­va­duo­ti iš pri­klau­so­my­bių pink­lių. Jų ar­ti­mie­ji čia se­mia­si stip­ry­bės. <...> Ket­vir­ta­die­niais Ca­ri­to sa­va­no­rės da­li­na lab­da­rą: šil­tą sriu­bą, dra­bu­žius, pa­guo­dos žo­dį.

Skaityti daugiau birzietis.lt

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėje – kvietimas į rytojų

Praėjus devynioms savaitėms po šv. Velykų, Bažnyčia ypatingu būdu pagerbia Viešpatį Jėzų, pasilikusį su mumis Eucharistijoje. Sąmoningi katalikai suvokia šios šventės gilią prasmę ir labai džiaugsmingai ją švenčia. Šią dieną mes galime apibūdinti kaip puotos su gyvu Jėzumi šventimą.

Skaityti daugiau