• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Ateitininkų gimtadienis Vabalninke (2018)

Vabalninko mons. kun. Kazimiero Vasiliausko ateitininkų kuopa ( B. Sruogos gimnazija) šiemet švenčia savo veiklos dešimtmetį. Kuopos globėja tikybos mokytoja Sigutė Sakalauskienė į šventę pakvietė šiais metais susikūrusią Biržų šv. Jono Pauliaus II ateitininkų kuopą ( Biržų Kaštonų pagr. mokykla), globojamą dvasinio vadovo kun. Ernesto Želvio ir jam padedančių mokytojos globėjos Rasos Stanulevičienės ir Sandros Balodytės. Renginyje dalyvavo gausus būrys vaikų ir jaunuolių ateitininkų iš visos Panevėžio vyskupijos – Dievo tarno A. Lipniūno kuopa, vadovaujama Dalios Kubilienės (M. Karkos pagr. mokykla), J.A. Čingų – vadovė Aliutė Malinauskienė ( Panevėžio šv. Petro ir Povilo parapija), Velžio gimnazijos A. Lipniūno kuopa (globėja Lina Žostautaitė), A. Balčikonio gimnazijos kun. J. Tilvyčio kuopa, globojama Panevėžio krašto valdybos pirmininkės Irenos Bikulčienės, Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos šv. Onos kuopa ( globėja Eglė Glemžienė), Panevėžio K.Paltaroko gimnazijos kuopa – globėja sesuo Kristina Mikalauskaitė.

       Atvykusius svečius į Vabalninko B. Sruogos gimnaziją svetingai pasitiko šeimininkai. Supažindino su mokykla, programa, padėjo įsikurti. Tuomet apie 80 žmonių būrys pasukome į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Klebonas mons. Edmundas Rinkevičius aukojo šv. Mišias, sakė pamokslą, džiaugdamasis ateitininkų veikla parapijoje, jų kilniais siekiais tikėjimo, dvasinio augimo perspektyvoje. Mišių metu giesmėmis liturgiją puošė Pandėlio giesmininkės.

       

Grįžę į gimnaziją, jaunieji ateitininkai rinkosi į salę šventiniam vakarui, kuris tęsėsi per visą naktį. Dalyviai žinojo, kad  vyksta į projektą „Naktis mokykloje“. Renginį pradėjo vabalninkiečiai ateitininkai, pristatydami svečius. Susipažinimas vyko žaidžiant žaidimą Bingo. Sveikinimo žodį tarė parapijos klebonas  mons. Edmundas Rinkevičius, ragindamas mylėti save ir kitus, daugiau kurti pozityvumo gyvenime – ką ir daro ateitininkai, o tuomet siekti galutinio tikslo – dangaus, kam esam sutverti... Gimnazijos direktorius Laimutis Štirvydas šią šventę pavadino šventa diena mokykloje. Jis dėkojo mokytojai Sigutei, kuri duoda ir gauna širdies šilumą. Panevėžio krašto ateitininkų valdybos pirmininkė Irena Bikulčienė sveikindama susirinkusius ir šeimininkus linkėjo visiems susirasti kuo daugiau draugų, bendraminčių kuriant ateities visuomenę. Ji pasidžiaugė Čingų fondo gaunamomis premijomis – parama ateitininkų veiklai. Sveikinimai tęsėsi – visos kuopos išsakė savo linkėjimus. Biržų kuopa pasveikino giesmėmis. Tai buvo kartu ir kuopų prisistatymai. Vabalninko ateitininkų vadovė Sigutė Sakalauskienė dėkojo atvykusiems svečiams, pagalbininkams, prisidėjusiems prie renginio organizavimo, didžiavosi savo kuopos nariais aktyvistais. Renginys organizuotas dirbant kartu su Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) „Ateities kalvė -2018” mokiniais. Šventės šūkis „Šviesk lyg žiburys ir rodyk kelią kitiems“ iš tiesų atrodė, atitiko vakaro dvasią, nes dalyvių veidai tarsi švietė, kviesdami džiugiai bendrystei.

        Sočiai ir skaniai  pavakarieniavę, dalyviai pasinėrė į tikrą šurmulį – prasidėjo žaidimai, estafetės mokyklos koridoriais, susipažinimas ir bendravimas neformalioje aplinkoje.  Jaunų žmonių juokas ir šūksniai pripildė visą gimnazijos erdvę. Nedaug ilsėjęsi, ryte visi buvo dar pilni jėgų, pakankamai žvalūs, nes vėl rinkosi į salę žaisti žaidimų. Šventės šeimininkai dėkingi vietos pagalbininkams ir kun. Ernestui Želviui už svarią įvairiapusę pagalbą. Atsisveikinant vieni kitiems linkėjo „Visa atnaujinti Kristuje“ iki kitų susitikimų.

 

Biržų dekanato referentė Sandra Balodytė

Nuotraukos Valdonės Vareikaitės