• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gavėnios lelija – Šventasis Kazimieras (2018)

Lietuva turi vienintelį šventąjį – karalaitį Kazimierą. Tuo tikintieji turi džiaugtis ir
didžiuotis. Tik ar ne per mažai mes žinome apie jį ir ar ne per mažai nepelnytai esame
primiršę jo dorybes, pavyzdį vėlesnių laikų žmonėms, jo nuopelnus Lietuvai, šventumo
kelią.
Kiekvienais metais Panevėžio vyskupijoje minima šv. Kazimiero diena – vyskupijos
globėjo diena. Joje dalyvavo gausus būrys ir biržiečių mokinių. Šiais metais vyskupas Linas
Vodopjanovas ypač paragino parapijas atgaivinti šio šventojo kultą. Vyskupo siekis parodyti
jauniems žmonėms kitokio gyvenimo pavyzdį per šventąjį turi pasiekti žmonių širdis. Biržų
krašte taipogi šv. Kazimieras nėra labai žinomas, todėl ilgai negalvojus, kilo idėja tarp Biržų
dekanato mokyklų surengti konkursą šia tema. Iniciatyva skleisti žinią garsinant šventąjį
brendo ir gavėnios laiku pavyko ją įgyvendinti. Pasitarus su Biržų Švietimo Pagalbos
Tarnybos vadovybe beliko kurti konkurso nuostatus ir kviesti mokyklas tapti jo dalyvėmis.
Drauge su tikybą kuruojančia metodininke Gražina Brakniene ėmėmės darbo. Neilgai trukus
nuostatai buvo pateikti visoms mokykloms, parengiau užduotis. Nutarta konkurse kviesti
dalyvauti 7-8 klasių mokinius iš miesto mokyklų ir leisti prisijungti 6-9 klasių mokiniams,
besimokantiems rajono kaimo mokyklose, nes ten mažas mokinių skaičius klasėse.
Pirmą kartą dekanate tarp mokyklų organizuotas tokio pobūdžio renginys. Užsiregistravo
aštuonios komandos. Pirmame etape vaikai turėjo nupiešti piešinį ir sukurti maldą šv.
Kazimierui. Atrenkant darbus, komisijai teko nelengva užduotis išrinkti geriausius, nes jie
tikrai buvo verti dėmesio – išsiskyrė originalumu, atlikti savita technika, kruopščiai,
atsakingai. O antrame ture – konkurso metu - vyko rungtys atliekant užduotis, pasitikrinant
žinias apie šventojo gyvenimą, veiklą, atpažįstant paveikslėlius, dirbant su Šventuoju Raštu.
Visos komandos atliko nemažą namų darbą, nes reikėjo pakankamai plačiai susipažinti su
šventojo istorija. Prisistatydami mokiniai parodė savo kūrybingumą ir išradingumą,
deklamuodami eiles, giedodami giesmes, originaliai pateikdami šventojo turėtas savybes.
Konkurse dalyvavo Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Algis
Neverauskas, kuris džiaugėsi vaikų parodytais gebėjimais, drąsino juos būti aktyviais
krikščionimis, sekti pavyzdžiais, kurie veda į prasmingą gyvenimą. Šv. Kazimieras – vienas
iš jų, neveltui vaikai įdėjo nemažai pastangų, kad tiek daug sužinotų apie jį. Ši išskirtinė
pamoka turi palikti vaikų širdyse tai, kas skatintų juos kitu žvilgsniu pažvelgti į jauno

žmogaus gyvenimą, kuris gali būti kitoks - kad ir globaliame pasaulyje. Klebonas sakė
turintis viltį, kad šie vaikai yra teisingame kelyje.
Konkurso nugalėtojais tapo Kaštonų 7a kl. mokiniai, tik vienu tašku nuo jų atsiliko
Nemunėlio Radviliškio mokyklos komanda, trečioje vietoje – kita Kaštonų grupė - 8b kl.
mokiniai. Visi pirmos vietos nugalėtojai buvo apdovanoti asmeninėmis statulėlėmis ir prizais
bei padėkomis, antrieji ir tretieji gavo komandos statulėles ir prizus bei padėkas. Nepamiršti
nei vienas dalyvis ir jų mokytojai. Triūsas, ruošiantis ir laukiant šios dienos, atnešė
džiaugsmą – daug naujų patirčių, įgūdžių ir prasmės.
Renginį puošė Kaštonų choras, vadovaujamas mokytojos Rasos Stanulevičienės, savo
giesmėmis džiuginęs dalyvius jo metu. Konkursas tapo prasmingu išmėginimu mokiniams ir
jų mokytojams. Turiu tikslą panašius renginius organizuoti toliau, nes tokios veiklos
išryškina tikybos mokymo svarbą mokykloje tarp kitų dalykų. Mokiniai supranta, kad šis
mokomasis dalykas yra lygiavertis kitiems, kad galima save išreikšti ir šioje srityje, įgyti
papildomų žinių, įgūdžių, patirties.
Šventasis Kazimieras – dorybių, pamaldumo, ištikimybės Dievui, Mergelei Marijai
pavyzdys – naujai pražydo Gavėnios lelija kaip jaunų žmonių šauklys sukant į tiesos,
teisingumo, skaistumo ir kitų dorybių kelią.

Kun. Ernestas Želvys
Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras

Nuotraukos: Dovydo Šimonio