• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gyvasis Rožinis

2011 metų veikla
2010 metų veikla
2017 metų veikla

Biržų „Gyvojo Rožinio“ vadovė Zita Sabeckaitė. (tel. nr. 8 674 22392) 

Kiekvieną mėnesio antrąjį sekmadienį votyvos Šv. Mišių (9.30 val.) metu yra meldžiamasi už gyvus, o kiekvieną paskutinį sekmadienį už mirusius Gyvojo Rožinio kalbėtojus. 2015 m. Šv. Mišių tvarkaraštis.

Apie Gyvąjį Rožinį

Rožinis – „rožių grandinė“ – yra pamaldus Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Kalbėti rožinį reiškia ne ką kitą, kaip kartu su šv. Marija kontempliuoti Kristaus veidą.

Rožinis yra Evangelijos santrauka. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir šv. Mergelei Marijai.

Daugelis popiežių antrajame tūkstantmetyje turėjo bei puoselėjo pamaldumą į Mariją. Po Leono XIII – „Rožinio popiežiaus“ – visi popiežiai rekomendavo šią maldą. Jonas Paulius II buvo ypač pamaldus šv. Dievo Motinai. Jis visada nešiojosi rožinį su savimi ir be paliovos jį kalbėjo.

Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Liurde ir Fatimoje kviečia kalbėti rožinį.

Gyvojo Rožinio Draugijos nariai meldžiasi visame pasaulyje.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo Rožinio draugijoje yra 700 narių. Grupelių yra taip pat ir Pabiržės Šv. Trejybės, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos, Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos bei Vabalninko Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijose.

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija kiekvienais metais organizuoja maldingas keliones. Šiais metais keliavome po kardinolo Vincento Sladkevičiaus tremties vietas – Nemunėlio Radviliškį ir Pabiržę.

Kiekvienais metais vis kitame rajone vyksta Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos suvažiavimai. Dalyvavome Utenoje, Anykščiuose, Zarasuose. 2008 m. rugpjūčio 2d. Kongresas vyko mūsų parapijoje. Suvažiavo rožinio kalbėtojai ne tik iš Panevėžio dekanatų, bet taip pat svečių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Varėnos, Kelmės bei Latvijos. Šis kongresas buvo skirtas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui.

Įsigijome vėliavą, kurią sukūrė Biržų muziejaus darbuotojos, o darbą atliko Dievo Apvaizdos seselė. 2008 m. birželio 22 d. per šv. Jono Krikštytojo atlaidus vėliavą iškilmingai pašventino klebonas Dalius Tubys.

Gyvojo Rožinio draugija 2006 m. pastatė Kryžių Kalne jau amžinybėn iškeliavusio gyvojo rožinio kalbėtojo Petro Rudelio padarytą kryžių. (Nuoroda į „XXI amžiaus“ straipsnį)

Visus norinčius kartu melstis nuoširdžiai kviečiame, nes malda yra žmogaus pokalbis su Dievu, brandinantis gilesnį tikėjimą, tvirtesnę viltį bei nuoširdžią meilę.