• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

panevezys.lcn.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Savaitgalis su „Ateities spindulėliais“ (2017)

Paskutinį spalio savaitgalį Biržuose vyko Mažoji moksleivių ateitininkų akademija tema „Santuoka – žemei sutvirtinti, dangui pasiekti“. Šio renginio dalyviai, 7-12 klasių moksleiviai iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Biržų, Vabalninko, Pandėlio, gilinosi į santuokos ir šeimos prasmės klausimus, sportavo, meldėsi ir pramogavo. Akademijai vadovavo studentė ateitininkė Goda Kotryna Užpelkytė, jai talkino taip pat studentai savanoriai Laurynas, Goda, Donatas, Saulė ir Eglė, o patalpas jų gyvenimui ir veiklai geranoriškai suteikė Kaštonų pagrindinė mokykla.

Ši trijų dienų programa buvo sudaryta taip, kad laiko užtektų visai numatytai veiklai, bet jo neliktų tuščiam dykinėjimui ar katalikiškai organizacijai netinkamiems prasimanymams. Jau pirmąjį vakarą komendantu įvardytas Laurynas Būda paskelbė griežtas akademijos taisykles – nerūkyti, nevartoti alkoholio, laikytis dienotvarkės, nesikeikti, nepalikti mokyklos patalpų be vadovų leidimo, pasiruošti bei tinkamai apsirengti kasdienėms šv. Mišioms... Buvo įdomu stebėti, kaip pagal savo amžių maištingi paaugliai besąlygiškai paklūsta šioms taisyklėms, galbūt ir dėl to, kad akademijos vadovai, nors nedaug vyresni už savo auklėtinius, elgėsi nepriekaištingai, o taisykles pateikė linksmai, bet neleidžiančiu prieštarauti tonu. Tiesa, su kai kuriais dalyviais, biržiečiais taip pat, Laurynui visgi teko padirbėti asmeniškai.

Penktadienio vakaras, jaunimui įsikūrus mokykloje, prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Algis Neverauskas. Kunigo homilija buvo apgalvota įžanga į akademijos temą – A. Neverauskas kalbėjo apie meilę ir pasiaukojimą, be kurių negali sėkmingai gyventi nei viena šeima.

„Mes į šį žodį sutalpiname daug prasmių: seksą, susižavėjimą, bet Jėzus jo esmę skleidžia pats – nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jo mirtis ant kryžiaus – didžioji meilė tam, kad mes turėtume gyvenimą, o išmokti mylėti ir pasiaukoti – viso mūsų gyvenimo uždavinys“, – sakė kunigas.

„Mylėti vienas kitą nėra laisvas pasirinkimas, bet Jėzaus įsakymas. Išmokti atsisakyti savo puikybės, atsižadėti kažko, kad kitas būtų laimingesnis – sunkus uždavinys, bet turime to siekti visi“, – kvietė ir ragino klebonas.

Vakaro programoje grįžus po Eucharistijos buvo vadovų ir dalyvių prisistatymai, sveikinimo kalbos, meninė programa. Parapijos vikaras Ernestas perdavė dalyviams dovanėles ir sveikinimo laišką (savaitgalį kunigas buvo išvykęs).

„Mieli, čia susirinkę, Dievo ateities spindulėliai, – laiške kreipėsi kunigas į susirinkusius, – be galo džiaugiuosi, kad Mažosios akademijos dienos vyksta Biržuose. Tai mums, biržiečiams, didelė dovana. Dar tik kelios dienos, kai patys tapome šv. Jono Pauliaus II kuopa, tad jūs esate didelis paskatinimas ir dvasios augimas vardan Dievo ir Lietuvos ateities“. Jis kvietė įsidėti į širdį prasmingas paskaitas ir diskusijas, ragino pažinti iš įvairių vietovių suvažiavusius ateitininkus – žmones, kurie turi savyje daug gėrio, linkėjo, kad prabėgęs Biržuose laikas pasėtų gerumo daigus, kuriuos dalyviai galės tikrai suprasti ir įvertinti užaugę asmenybėmis.

Šeštadienis – pagrindinė Mažosios akademijos Biržuose diena – buvo skirta paskaitoms, šeimos ir santuokos temoms nagrinėti. Liudijimais dalinosi ateitininkų Lauros ir Artūro Stumbrauskų bei Vyčio ir Dorotėjos Turonių šeimos, paskaitą skaitė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Akademijos dalyviai susipažino su „Sėlos“ muziejumi, o vakare skubėjo į šv. Mišias, kurias aukojo vyskupas.

Vabalninkietė Šarūnė Morkūnaitė šv. Mišių metu davė įžodį prie Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos, viešai pasižadėdama sekti Kristų, mokytis, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei, uoliai vykdyti ateitininko pareigas. Nuskambėjo ateitininkų Credo, o šv. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas jų himnas. Šarūnei įsegamas ateitininko ženklelis, užrišama juostelė – ateitininkų simboliai. Vakare mažosios akademijos dalyviai linksminosi su Pabiržės „Žemynos“ ansambliu: šoko, žaidė ir dainavo.

Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Stanulevičius, svetingai į savo mokyklą priėmęs ateitininkus, rūpinęsis jų buitimi, gyvenimo sąlygomis sakė, kad tikrai ne gaila šiam reikalui paskirto savaitgalio, nes „Mažoji akademija leido patirti, kokias vertybes puoselėja ateitininkai, kaip jie organizuoja savo veiklą, o tai padės sėkmingai veikti ką tik mokykloje įkurtai šv. Jono Pauliaus II kuopai“.

Bet geriausias mažosios akademijos Biržuose praleisto laiko įvertinimas turbūt yra iš daugelio dalyvių paskutinę dieną išgirstas „dar nenoriu namo“. Tas dienas šalia jaunimo buvusių vyresnių žmonių nuomone, didelis džiaugsmas yra dar visai jauni Mažosios akademijos vadovai studentai, savo gyvenimu, gebėjimu organizuoti, atsakomybe ir rūpesčiu sugebantys moksleiviams parodyti kitokias vertybes, Dievo ir artimo meilę, gyvą tikėjimo liudijimą.

Ateitininkai – 1911 metais Prano Dovydaičio įkurta, o 1989-aisiais kartu su Sąjūdžiu atsikūrusi katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Jos tikslas – sudaryti jauniems žmonėms sąlygas augti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, aktyviai dalyvaujančiomis visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime. Ateitininkai vadovaujasi penkiais principais (vertybėmis): katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu.

Stasė Eitavičienė