• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Tikėjimo ir bendrystės šventėje Nemunėlio Radviliškyje (2018)

Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios gimimo diena. Prasminga šią dieną švęsti bendruomeniškai, nes Bažnyčia – tai pakrikštytųjų bendruomenė. Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos parapijoje jau keletą metų, kunigo Ernesto Želvio iniciatyva ir rūpesčiu, galima sakyti, ypatingai švenčiama ši šventė. Šiais metais ji buvo dviguba – kartu vyko miestelio vaikų Pirmosios Komunijos šventė. Berželiais ir alyvomis kvepiančioje bažnyčioje dešimt būsimųjų tikrų krikščionių laukė pirmojo susitikimo su gyvu Jėzumi Eucharistijoje. Daug jaudulio, ypatingų akimirkų, džiaugsmo...

 

Šventės liturgija prasidėjo lauke, pašventinus ir pasmilkius tikinčiuosius. Aplink bažnyčią pajudėjo Sekminių procesija. Iškilmingai į bažnyčią įvesdinti Pirmosios Komunijos vaikai. Kunigas giesmėmis šlovina ir prašo Šventosios Dvasios dovanų gausos tikintiesiems, visiems žmonėms. O jų iš tiesų susirinko gausiai. Itin jautrus momentas – tėvų palaiminimas vaikams. Kunigo Ernesto žodžiai giliai paliečia širdis – vaikų tėveliai, ir ne tik jie, braukia ašarą. Kunigas linki tėveliams džiaugtis Dievo dovanotais vaikais ir būti jų dvasiniais palydėtojais gyvenimui, kuriame be Dievo malonių sunku būti pilnai laimingu žmogumi. Jis ragina vaikus įsileisti į savo gyvenimus Dievą, kad šis pirmas susitikimas su Juo būtų tikra pradžia tikėjimo gyvenimo. Pamokančiu pasakojimu kviečia pamąstymui – Dievo siūlomą meilę priimti neatidėliojant, nes gali atsitikti, kad ir nebeliks laiko pradėti tikėti, o gyvenimas bus pasibaigęs... Tuomet Dievas „neatpažins“ to, kuris per gyvenimą neturėjo laiko pažinti Jį...

 

Šią dieną daug melstasi, daug nuoširdžių žodžių išsakyta, švęsta graži Sekminių liturgija... Dieve duok, kad šventės jaunieji dalyviai būtų išgirdę ir įsidėję į širdis ilgam jiems skirtus žodžius, maldas, linkėjimus...
Po šv. Mišių klebonijos kieme visų laukė bendrystė. Nemunėlio Radviliškio „Santakos“ kapelos skambantis maršas kvietė užsukti, pasibūti drauge. Šeimininkės Reginos dar neragautų vaišių kvapiai viliojo, o valso garsai kvietė į draugystės ratelį.

Nemunėlio Radviliškio tikintieji ir šventės svečiai nuoširdžiai dėkingi kunigui Ernestui už viską, ką jis daro šioje parapijoje. Jo darbai kalba už save – žmonės patiria bažnyčios gyvavimo ir  gyvenimo tikėjimu grožį. Dėkingi už tęsiamą kasmetinę tradiciją suvienyti miestelio žmones maldoje ir bendrystėje.

Šventoji Dvasia, išliek savo malones tikintiesiems!

Sandra Balodytė,
parapijos referentė, tikybos mokytoja

Ritos Račkauskytės nuotraukos